Dokumenty
Dokumenty

WŁADZE STOWARZYSZENIA „POKOLENIA”
PRZY DZIENNYM DOMU POMOCY W OŚWIĘCIMIU

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:
Prezes :
Agata Lorek
Wiceprezes:
Anna Trojak
Sekretarz:
Urszula Więcek
Skarbnik:
Alicja Olejnik
Członek Zarządu :
Monika Kaczmarczyk
Członek Zarządu:
Marta Babiuch
Członek Zarządu Klaudia Jankowska
KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący:
Halina Waligóra
Członek:
Maria Rygiel
Członek:
Katarzyna Ptaszyńska

STATUT
STOWARZYSZENIA „POKOLENIA”
PRZY DZIENNYM DOMU POMOCY
W OŚWIĘCIMIU

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE „POKOLENIA” PRZY DZIENNYM DOMU POMOCY W OŚWIĘCIMIU.
§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989R. (Dz.U. z 1989r. Nr 20, poz. 104 z póź. zmianami) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Oświęcim.
 2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 4

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 3. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Stowarzyszenia

§ 5
Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie zadań statutowych ośrodka wsparcia działającego na rzecz osób starszych i małych dzieci tj. Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu (DDP) ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostępu do kultury i rekreacji oraz polepszenia warunków socjalno-bytowych,
 2. Działalność na rzecz dobra wspólnego społeczności lokalnej,
 3. Tworzenie warunków do współuczestniczenia ludzi starszych i osób niepełnosprawnych w życiu społecznym miasta,
 4. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poszanowaniu osób w podeszłym wieku, w tym również osób niepełnosprawnych,
 5. Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz tworzenie różnorodnych form współpracy i wspierania osób w podeszłym wieku i małych dzieci,
 6. Tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej społeczności,
 7. Kształtowanie polityki prorodzinnej, a zwłaszcza właściwych postaw rodzicielskich w stosunku do małych dzieci oraz należytego wypełniania ról społecznych przez rodziny osób starszych.

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

 1. Pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych w kraju jak i za granicą z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Zakup nieruchomości, ruchomości oraz sprzętu.
 3. Prowadzenie działań informacyjnych i promujących DDP i Stowarzyszenie.
 4. Organizowanie spotkań, konferencji, kursów i warsztatów edukacyjno-informacyjnych.
 5. Poradnictwo i doradztwo z zakresu prawa i polityki społecznej dla świadczeniobiorców DDP, ich rodzin, a także członków Stowarzyszenia.
 6. Podejmowanie działań w kierunku pełnej integracji świadczeniobiorców DDP ze środowiskiem lokalnym.
 7. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
 8. Współpracę z osobami i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie zbierania informacji, wymiany kontaktów i doświadczeń.
 9. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
 10. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
 11. Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi dostępnymi sposobami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
ROZDZIAL III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§8

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji.

§9

Członek zwyczajny ma prawo do :

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia;
 2. Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków;
 3. Wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
 4. Uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 5. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
 6. Uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

§ 10

Do obowiązków członka zwyczajnego należy :

 1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 11

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub usługową na podstawie pisemnej deklaracji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
 2. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
 3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 4. Członek wspierający posiada prawo określone w & 9 niniejszego Statutu za wyjątkiem ust.1 oraz ma prawo brać udział w statutowych władzach stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 12

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, zasłużona dla działalności Stowarzyszenia.
 2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, są oni jednak zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia oraz dbać o jego dobre imię.

§14

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek :
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu lub śmierci członka.
  2. skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 miesięcy
  3. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
  4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną.
 2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 15

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w tym przedmiocie
 3. Wybór do władz Stowarzyszenia odbywa się zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej.
 5. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

§ 16

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający.

§ 17

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i powinno obradować nad sprawami , dla których zostało zwołane.
 5. W Walnym Zgromadzeniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony dopiero w następnym dniu - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 6. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 18
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy :

 1. Uchwalanie programu, strategii i kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. Uchwalanie statutu stowarzyszenia i jego zmian,
 3. Rozwiązywanie stowarzyszenia oraz rozporządzanie majątkiem stowarzyszenia,
 4. Powołanie i odwołanie Zarządu,
 5. Powołanie i odwołanie Komisji Rewizyjnej,
 6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 7. Udzielanie absolutorium Zarządowi,
 8. Ustalanie wysokości składek członkowskich,
 9. Nadawanie godności Członka Honorowego,
 10. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§19

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
 2. Zarząd składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) członków.
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając spośród swoich członków: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członków zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 20
Do kompetencji Zarządu należy :

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 3. Zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji dotyczących gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
 4. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
 5. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
 6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków.
 7. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
 8. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
 9. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 10. Zatrudnianie pracowników za wynagrodzeniem do prowadzenia spraw Stowarzyszenia ustalając wymiar czasu pracy i wynagrodzenie w zależności od kwalifikacji i rodzaju wykonywanej pracy.
 11. Prowadzenie ewidencji składek członkowskich.

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
  1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia
  2. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  3. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
  4. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
  5. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 22

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Majątek Stowarzyszenia jest przeznaczany wyłącznie i w całości na jego działalność statutową.
 3. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki,
  3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej  działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)
  4. dotacje
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby prezes oraz jeden z członków Zarządu upoważniony przez ten Zarząd.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 23

 1. Uchwałę w sprawie zmian statutu, odwołania prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§24

 1. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i rozpoczyna swą działalność z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o zarejestrowaniu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach oraz inne przepisy prawa.
bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu