Aktualności - Osoby Starsze
Oświęcimskie Targi Seniora 2017

targi seniora 2017

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje uczestników Oświęcimskich Targów Seniora organizowanych przez Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu oraz Stowarzyszenie „Pokolenia” przy DDP z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Czecha 8, zwanych dalej Organizatorem.
  2. Osobą do kontaktu w sprawie imprezy jest Agata Lorek dane kontaktowe:
   tel.+48 33 841 17 81, 785 360 718
   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. TERMIN, MIEJSCE I ZAKRES TEMATYCZNY TARGÓW
  1. Termin: 26.02.2017r.
  2. Miejsce: Oświęcimskie Centrum Kultury ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
  3. Organizator ustala następujące godziny otwarcia terenów targowych podczas trwania imprezy:
   - dla Wystawców: w godz. od 7.30 do 16.30 ,
   - dla zwiedzających: w godz. od 9.00 do 15.00,
  4. W Targach mogą uczestniczyć podmioty gospodarcze, osoby prawne, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne zwane Wystawcami, których oferta obejmuje szeroko rozumianą propozycję towarów i usług dla osób starszych oraz ich rodzin.
  5. Na targach dozwolona jest sprzedaż produktów i towarów przez Wystawcę oraz prezentowanie cen przez Wystawcę.
 3. UDZIAŁ W TARGACH
  1. Warunkiem uczestnictwa w Targach jest wypełnienie Formularza Zgłoszenia i przesłanie go na adres Organizatora, drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub faxem 33 841 17 81 wewn.25 w terminie do 10 lutego 2017r.
  2. Ze względu na ograniczoną powierzchnię wystawienniczą, Organizator zastrzega sobie
   prawo do wyboru Wystawców.
  3. Organizator poinformuje Wystawcę o zakwalifikowaniu na Targi na podany w Formularzu zgłoszeniowym adres mailowy w terminie 7 dni od daty otrzymania Formularza Wystawcy
  4. Zgłoszone przez Wystawcę dane (nazwa, adres, oferta handlowa) opublikowane zostaną przez Organizatora w przewodniku targowym w wersji drukowanej i elektronicznej.
  5. Udział w Targach jest nieodpłatny.
 4. ORGANIZACJA STOISKA
  1. Stoiska powinny być udostępnione dla zwiedzających w godzinach otwarcia Targów.
  2. Wystawca może urządzić swoje stoisko wyłącznie na powierzchni wskazanej przez Organizatora. Wszelkie eksponaty, dekoracje, krzesła dla zwiedzających itp. powinny znajdować się w obrębie stoiska. W szczególności firmy planujące zabudowę stoisk zobowiązane są do uwzględnienia wszystkich elementów architektonicznych.
  3. Po zakończeniu Targów Wystawca zobowiązany jest przywrócić zajmowaną powierzchnię do stanu poprzedniego, chyba że inaczej ustali to z organizatorem.
  4. Ekspozycja nie może stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa dla zwiedzających i uczestników Targów oraz naruszać w sposób trwały struktury urządzeń wystawienniczych. Za bezpieczeństwo osób z obsługi i zwiedzających znajdujących się na stoisku odpowiada
   Wystawca.
  5. Za szkody powstałe z winy Wystawcy odpowiada on sam.
  6. Zakazuje się montażu i demontażu stoiska w godzinach trwania przedmiotowej imprezy bez zgody Organizatora.
 5. PRZEPISY PORZĄDKOWE
  1. Wystawca ponosi odpowiedzialność za Treść dostarczonych materiałów reklamowych, w szczególności zapewnia, iż nie będą one naruszały obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów oraz praw autorskich osób trzecich;
  2. Wystawca ponosi odpowiedzialność za Jakość przekazywanych na rzecz odwiedzających świadczeń o charakterze rzeczowym oraz zapewnia, że posiadają one wszystkie wymagane certyfikaty
  3. Organizator Targów nie odpowiada za reklamowanie produktów leczniczych przez Wystawcę w sposób sprzeczny z art. 52-61 ust. z dn. 6 września 2001 „Prawo Farmaceutyczne” (tekst jedn. Dz.U. nr 45 z 2008 poz. 271 ze zmianami).
  4. Wystawca zwalnia Organizatora z wszelkich roszczeń innych podmiotów mających związek z dostarczonymi materiałami reklamowymi. Jeżeli wskutek lub w związku z wykonywaniem przez Organizatora obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie doszłoby do naruszenia praw autorskich lub pokrewnych czy dóbr osobistych to Wystawca zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania ekspozycji oraz eksponatów znajdujących się na terenie targowym oraz wykorzystywania tych materiałów do celów marketingowych.
  6. Organizator nie odpowiada za kradzieże i szkody wyrządzone Wystawcy przez odwiedzających w trakcie trwania przedmiotowej imprezy lub w trakcie przygotowań do niej.
  7. Wystawca ponosi wszelkie koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez niego samego oraz osoby w jakikolwiek sposób z nim związane.
  8. Na terenie Targów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia.
  9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Targach Wystawca ma obowiązek zawiadomienia o tym Organizatora, nie później niż 5 dni przez imprezą listownie, drogą elektroniczną lub faksem.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych - do odwołania, skrócenia, przełożenia lub częściowego zamknięcia Targów.
  2. Warunkiem uczestnictwa w targach jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
  3. Wystawca wyraża zgodę w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. na przetwarzanie , uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji programu.
  4. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

   

Do pobrania:

bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu