Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu
OGŁOSZENIE O NABORZE stanowisko:
KIEROWNIK SEKCJI OPIEKI NAD CHORYMI W DOMU

Dzienny Dom Pomocy Oświęcim, dnia 07.12.2007r.
w Oświęcimiu

OGŁOSZENIE O NABORZE

DYREKTOR DZIENNEGO DOMU POMOCY W OŚWIĘCIMIU
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

na stanowisko: KIEROWNIK SEKCJI OPIEKI NAD CHORYMI W DOMU

1.Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
c) wykształcenie wyższe magisterskie i co najmniej 5 lat stażu pracy ogółem
d) posiadanie kwalifikacji do wykonywania zadań merytorycznych zgodnie z opisem stanowiska pracy
e) znajomość przepisów:
- o pomocy społecznej
- o samorządzie gminnym
- o finansach publicznych
- prawa pracy
f) znajomość struktury organizacyjnej Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu
g) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
h) nieposzlakowana opinia
i) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
j) zdyscyplinowanie i pracowitość

2.Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym lub w kierowaniu ludźmi
b) znajomość specyfiki funkcjonowania placówki oraz zagadnień związanych z opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
c) samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność
d) umiejętność dobrej organizacji pracy
e) wysoka kultura osobista
f) mile widziane doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej

3.Zakres obowiązków na stanowisku:
a) kierowanie i zarządzanie pracą podporządkowanej komórki organizacyjnej
b) sprawowanie nadzoru i kontroli nad podległymi pracownikami
c) naliczanie i pobieranie odpłatności za usługi świadczone przez DDP
d) prowadzenie obowiązującej dokumentacji
e) inicjowanie nowych form pomocy społecznej w ramach zidentyfikowanych potrzeb
f) zarządzanie jakością realizowanych zadań
g) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz
h) zastępowanie dyrektora DDP i odpowiadanie za całokształt funkcjonowania placówki podczas jego nieobecności

4.Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny
b) życiorys
c) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
e) oświadczenie o niekaralności
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku
g) oryginał kwestionariusza osobowego
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm. )

5.Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a) termin: do 21.12.2007r. w godzinach od 7,00 do 15,00
b) sposób: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „ nabór na stanowisko KIEROWNIK SEKCJI OPIEKI NAD CHORYMI W DOMU”
c) miejsce: Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul.Czecha 8.

6.Informacje dodatkowe:
- telefon kontaktowy 033 8411781 lub 783 434 107
- aplikacje, które wpłyną do DDP Oświęcim po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
- lista kandydatów którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do
drugiego etapu naboru zostanie zamieszczona w BIP oraz na tablicy informacyjnej DDP
Oświęcim,
- kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie
rozmowy kwalifikacyjnej,
- informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy informacyjnej DDP
Oświęcim,
- „Regulamin Naboru na Wolne Stanowiska Urzędnicze w Dziennym Domu Pomocy
w Oświęcimiu” jest dostępny w siedzibie DDP ul. Czecha 8 oraz na stronie internetowej DDP - BIP
www.ddposwiecim.pl.

Agata Klaja

Dyrektor Dziennego Domu Pomocy
w Oświęcimiu

 

 

bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu