Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu
pokolenia_glowne2010

Stowarzyszenie „Pokolenia" założone zostało w 2005 roku. Głównym zadaniem naszej organizacji jest wspieranie zadań realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, czyli ośrodek wsparcia działający na rzecz osób starszych i małych dzieci.

Cele jakie postawiło sobie Stowarzyszenie w Statucie ukierunkowane są na wspólne dobro społeczności lokalnej. Nasza działalność opiera się na kontakcie ze środowiskiem i w tym zakresie szukamy różnorodnych form współpracy, między innym poprzez międzypokoleniową integrację osób starszych z młodszymi pokoleniami. Ludzi starszych i osoby niepełnosprawne staramy się angażować w życie społeczne miasta, propagujemy i rozwijamy działania, sprzyjające poszanowaniu osób w podeszłym wieku, w tym również osób niepełnosprawnych.

Naszymi celami są również: wspieranie terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej oraz działania umożliwiające seniorom dostęp do kultury i rekreacji. Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi dostępnymi sposobami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Działalność Statutowa:
 • Doradztwo i informacja w ramach Oświęcimskiego Centrum Informacyjno Doradczego dla Seniorów

 • Promocja działalności osób starszych, niepełnosprawnych

 • Organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej

 • Działalność edukacyjna

 • Organizacja i udział w różnych formach integracji osób starszych, niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym

 • Opracowywanie publikacji i wydawnictw dla seniorów

 • Promocja sztuki osób starszych i niepełnosprawnych

 • Prowadzenie działalności kulturalnej i artystycznej z seniorami

 • Wspieranie działań Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu

 • Realizacja projektów i programów na rzecz seniorów

 • Inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych

bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu