Aktualności - Osoby Starsze
Aktualności - Osoby Starsze

Czytaj więcej...W minionym tygodniu seniorzy doskonalili swoje umiejętności psychospołeczne, które mają niebagatelny wpływ na to, w jaki sposób funkcjonuje każdy z nas w społeczeństwie. Tematem zajęć były między innymi treningi umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów oraz konfliktów, wyrażania siebie, radzenia sobie z emocjami. W formie warsztatów grupowych, seniorzy określali m.in. swoje mocne strony, dyskutowali o tym, co to znaczy lubić siebie, a kiedy w odgrywanych przez siebie scenkach, wyrażali dobre i złe emocje - emocjom nie było końca:-) Mamy nadzieję, że poruszane tematy przyczynią się do jeszcze lepszego funkcjonowania naszych seniorów nie tylko w ośrodku, ale również we wszystkich innych sytuacjach społecznych dnia codziennego.

targi seniora 2017

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje uczestników Oświęcimskich Targów Seniora organizowanych przez Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu oraz Stowarzyszenie „Pokolenia” przy DDP z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Czecha 8, zwanych dalej Organizatorem.
  2. Osobą do kontaktu w sprawie imprezy jest Agata Lorek dane kontaktowe:
   tel.+48 33 841 17 81, 785 360 718
   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. TERMIN, MIEJSCE I ZAKRES TEMATYCZNY TARGÓW
  1. Termin: 26.02.2017r.
  2. Miejsce: Oświęcimskie Centrum Kultury ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
  3. Organizator ustala następujące godziny otwarcia terenów targowych podczas trwania imprezy:
   - dla Wystawców: w godz. od 7.30 do 16.30 ,
   - dla zwiedzających: w godz. od 9.00 do 15.00,
  4. W Targach mogą uczestniczyć podmioty gospodarcze, osoby prawne, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne zwane Wystawcami, których oferta obejmuje szeroko rozumianą propozycję towarów i usług dla osób starszych oraz ich rodzin.
  5. Na targach dozwolona jest sprzedaż produktów i towarów przez Wystawcę oraz prezentowanie cen przez Wystawcę.
 3. UDZIAŁ W TARGACH
  1. Warunkiem uczestnictwa w Targach jest wypełnienie Formularza Zgłoszenia i przesłanie go na adres Organizatora, drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub faxem 33 841 17 81 wewn.25 w terminie do 10 lutego 2017r.
  2. Ze względu na ograniczoną powierzchnię wystawienniczą, Organizator zastrzega sobie
   prawo do wyboru Wystawców.
  3. Organizator poinformuje Wystawcę o zakwalifikowaniu na Targi na podany w Formularzu zgłoszeniowym adres mailowy w terminie 7 dni od daty otrzymania Formularza Wystawcy
  4. Zgłoszone przez Wystawcę dane (nazwa, adres, oferta handlowa) opublikowane zostaną przez Organizatora w przewodniku targowym w wersji drukowanej i elektronicznej.
  5. Udział w Targach jest nieodpłatny.
 4. ORGANIZACJA STOISKA
  1. Stoiska powinny być udostępnione dla zwiedzających w godzinach otwarcia Targów.
  2. Wystawca może urządzić swoje stoisko wyłącznie na powierzchni wskazanej przez Organizatora. Wszelkie eksponaty, dekoracje, krzesła dla zwiedzających itp. powinny znajdować się w obrębie stoiska. W szczególności firmy planujące zabudowę stoisk zobowiązane są do uwzględnienia wszystkich elementów architektonicznych.
  3. Po zakończeniu Targów Wystawca zobowiązany jest przywrócić zajmowaną powierzchnię do stanu poprzedniego, chyba że inaczej ustali to z organizatorem.
  4. Ekspozycja nie może stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa dla zwiedzających i uczestników Targów oraz naruszać w sposób trwały struktury urządzeń wystawienniczych. Za bezpieczeństwo osób z obsługi i zwiedzających znajdujących się na stoisku odpowiada
   Wystawca.
  5. Za szkody powstałe z winy Wystawcy odpowiada on sam.
  6. Zakazuje się montażu i demontażu stoiska w godzinach trwania przedmiotowej imprezy bez zgody Organizatora.
 5. PRZEPISY PORZĄDKOWE
  1. Wystawca ponosi odpowiedzialność za Treść dostarczonych materiałów reklamowych, w szczególności zapewnia, iż nie będą one naruszały obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów oraz praw autorskich osób trzecich;
  2. Wystawca ponosi odpowiedzialność za Jakość przekazywanych na rzecz odwiedzających świadczeń o charakterze rzeczowym oraz zapewnia, że posiadają one wszystkie wymagane certyfikaty
  3. Organizator Targów nie odpowiada za reklamowanie produktów leczniczych przez Wystawcę w sposób sprzeczny z art. 52-61 ust. z dn. 6 września 2001 „Prawo Farmaceutyczne” (tekst jedn. Dz.U. nr 45 z 2008 poz. 271 ze zmianami).
  4. Wystawca zwalnia Organizatora z wszelkich roszczeń innych podmiotów mających związek z dostarczonymi materiałami reklamowymi. Jeżeli wskutek lub w związku z wykonywaniem przez Organizatora obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie doszłoby do naruszenia praw autorskich lub pokrewnych czy dóbr osobistych to Wystawca zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania ekspozycji oraz eksponatów znajdujących się na terenie targowym oraz wykorzystywania tych materiałów do celów marketingowych.
  6. Organizator nie odpowiada za kradzieże i szkody wyrządzone Wystawcy przez odwiedzających w trakcie trwania przedmiotowej imprezy lub w trakcie przygotowań do niej.
  7. Wystawca ponosi wszelkie koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez niego samego oraz osoby w jakikolwiek sposób z nim związane.
  8. Na terenie Targów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia.
  9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Targach Wystawca ma obowiązek zawiadomienia o tym Organizatora, nie później niż 5 dni przez imprezą listownie, drogą elektroniczną lub faksem.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych - do odwołania, skrócenia, przełożenia lub częściowego zamknięcia Targów.
  2. Warunkiem uczestnictwa w targach jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
  3. Wystawca wyraża zgodę w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. na przetwarzanie , uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji programu.
  4. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

   

Do pobrania:

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Dzień Babci i Dziadka to u nas nie lada gratka! Tegoroczne obchody tego wspaniałegoCzytaj więcej... święta były bardzo uroczyste, wzruszające i pełne pozytywnych emocji. Żłobkowe maluszki kolejny raz udowodniły, że mając zaledwie dwa latka można naprawdę wiele :) Występ przygotowany dla babć i dziadków był niesamowity. Wierszyk, pląsy i tańce z pomponami oraz brawurowo wykonana przez orkiestrę maluchów „Zupa Romana” zebrały gromkie brawa. Konieczny był bis :) Maluchy przygotowały także piękną laurkę – wielkie serce z życzeniami dla wszystkich dedepowskich babć i dziadków. Zanim jednak na scenie zawitały dzieci wystąpiły dedepowskie „wnuczki”, recytując wierszyki i śpiewając piosenki wszystkim dobrze znane.... z przedszkola.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Pomaganie jest nie tylko fajne, ale także łączy pokolenia:) W okresie przygotowań do święta babci i dziadka nieCzytaj więcej... zapominamy o naszych rodakach, również dziadkach, kombatantach, bohaterach żyjących na byłych Kresach. A to wszystko w ramach Akcji Rodacy-Bohaterom organizowanej przez Stowarzyszenie Odra – Niemen, a w Oświęcimiu koordynowanej przez niezwykle zaangażowaną Panią Edytę Mitoraj. Kolejny raz z przyjemnością przygotowaliśmy paczki dla naszych Rodaków, do których poza produktami długoterminowymi dołączyliśmy kartki z życzeniami na Nowy Rok przygotowane przez seniorów i nasze maluszki. Dzieci z seniorami razem pakowali zebrane produkty, a taka wspólna praca sprzyjała sympatycznym pogawędkom i wzajemnemu poznawaniu się :)

Czytaj więcej...Nowy rok seniorzy rozpoczęli iście królewsko. Najpierw wykonali piękne korony i berła, a potem wzięli udział w królewskiej sesji zdjęciowej. Tydzień wieńczył orszak królewski, nawiązujący do tradycji Święta Trzech Króli. Z kolędą na ustach seniorzy przemaszerowali przez cały ośrodek, przy akompaniamencie tradycyjnej harmonijki Pana Stasia :)

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu